Reklamační podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  Úvodní ustanovení 1.1. Společnost TSS Group S.p.A., Tovární 4201/50, Dubnica nad Váhom, IČO: 36323551 je odpovědná společnost pro uvádění a distribuci zabezpečovacích systémů pro vozidla a motocykly značky Pandora na trh v České republice. 1.2. Společnost TSS Group a.s. poskytuje záruku na všechny autoalarmy, motoalarm a imobilizéry značky Pandora, které dováží a dodává prostřednictvím svých přímých obchodních partnerů. Uplatňování práv a odpovědnost za vady výrobků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník), jakož i zákonem č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Pro posouzení toho, který z uvedených právních předpisů je nutné na průběh reklamačního procesu aplikovat je rozhodující druh zákazníka (podnikatel – spotřebitel) a obsah konkrétního závazku.

  Záruční doba

2.1. Záruční doba na zboží, uváděný na trh v České republice společností TSS Group a.s. je stejná pro všechny koncové zákazníky a to 24 měsíců.

2.2. Záruční doba začíná běžet ode dne zakoupení výrobku konečným uživatelům, resp. od montáže výrobku. V tomto případě je nutné kromě dokladu o nabytí výrobku (doklad o koupi, faktura) doložit také vyplněný záruční list s razítkem a datem prodeje a montáže. V opačném případě se má za to, že záruční doba začala běžet zakoupením výrobku.

2.3. Záruční dobu na samotnou instalaci a odpovědnost za její odborné instalování přebírá přímo montážní partner.

 1. Výluky z reklamace 

  3.1. Jak reklamovatelné nemohou být uznány závady výrobků vzniklých: mechanickým poškozením, neodborným nastavením a nesprávnou údržbou neodbornou instalací, nekvalifikovaným zásahem do výrobku ze strany zákazníka poškozením v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (např. požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice, apod.). 3.2. Za reklamovatelné dále nelze považovat jakékoliv vady konkrétních produktů, uvedených v odstavci 3.1. tohoto článku, vzniklé před instalací, během instalace nebo po instalaci, pokud kupující o této vadě věděl a pokud byla na základě dohody se zákazníkem na tyto konkrétní vady zboží poskytnuta sleva. 3.3. Nárok na uplatnění záručního plnění zaniká pokud není předložen originál daňového dokladu o nabytí výrobku (doklad o koupi, faktura, smlouva o dílo apod.) pokud není výrobek používán s jeho určením, v souladu s návodem k používání při zjištění závady v důsledku neodborné montáže jiným než autorizovaným montážním partnerem 3.4. Nárok na uplatnění záručního plnění z rozšířené záruky, kromě důvodů uvedených v 3.3, zaniká: pokud není originál záručního listu pořádně vyplněn datem prodeje, podpisem a razítkem prodejce a současně datem, razítkem a podpisem zástupce proškolené montážní firmy pokud je záruční list neúplný nebo neoprávněně či dodatečně přepisovaný

 1. Uplatňovaní reklamací                                                                                                                                                                                                                           4.1. Obchodní společnost TSS Group a.s. řeší reklamační nároky vznesené pouze ze strany jejích přímých smluvních montážních partnerů na území České republiky. Koneční uživatelé jsou oprávněni vznášet své reklamační nároky u prodejců, od kterých výrobek zakoupili, nebo u montážních firem, které jim zajistili odbornou montáž výrobků. Tito prodejci (nebo montážní firmy) následně uplatní reklamační nároky prostřednictvím svých obchodních partnerů u společnosti TSS Group A.Ş .. 4.2. Společnost TSS Group a.s. přijímá reklamace pouze od svých smluvních velkoobchodních partnerů a to písemně na oficiální adresu společnosti. Každá reklamace musí být natolik konkrétní, aby z ní bylo možné jednoznačně určit charakter reklamované závady a na jakém výrobku byla zjištěna. 4.3. Společnost TSS Group a.s. si vyhrazuje právo odepřít přijetí nebo vybavení řádně provedené reklamace záruční závady, pokud koncový zákazník neprokáže řádné nabytí reklamovaného výrobku. 4.4. Po nahlášení závady od svého smluvního partnera společnost TSS Group A.Ş .. bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, rozhodne o způsobu vyřízení reklamace. 4.5. Společnost TSS Group a.s. se zavazuje neprodleně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace odstranit každou řádně reklamovanou a uznanou závadu. 4.6. Každá reklamace v rámci záruky musí obsahovat tyto základní minimální údaje: a. fotokopii daňového dokladu o nabytí výrobku od koncového zákazníka, který reklamaci uplatňuje, b. kontaktní údaje na koncového zákazníka, který reklamaci uplatnil, c. model vozidla, motocyklu, kde byl reklamovaný výrobek nainstalován, d. kdy koncový zákazník právo reklamace (záruční závadu) uplatnil, e. jaká závada a na jakém výrobku Pandora je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požadoval. 4.7. Pokud bude zjištěno, že uvedená závada není závadou reklamovatelná (záruční), je společnost TSS Group a.s. oprávněna požadovat jakékoli účelově vynaložené náklady spojené s vyřizováním neoprávněné reklamace (zejména náklady na provedení eventuálních znaleckých posudků, poštovné, správní a soudní poplatky a podobně).
 1. Závereční ustanovení

5.1. Tyto záruční a reklamační podmínky společnosti TSS Group a.s. jsou platné pro jakékoliv smluvní vztahy, které budou uzavřeny od 1.1.2018. 5.2. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou závazně na území České republiky pro všechny přímé obchodní partnery společnosti TSS Group as. Počínaje dnem jejich účinnosti zanikají pro smluvní vztahy uzavřené od 1.1.2018 jakékoli předchozí ustanovení a zvyklosti uplatňované a dodržovány při vyřizování reklamací, pokud nejsou součástí řádně uzavřených smluv mezi zákazníkem a společností TSS Group as. 5.3. Nedílnou součástí těchto záručních podmínek je záruční list.

Zaujala Vás Pandora Alarm?

Připravíme vám nezávaznou cenovou nabídku na míru.

Zaujala Vás Pandora Alarm?

Připravíme vám nezávaznou cenovou nabídku na míru.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Porovnávač
Porovnávač ×
Let's Compare! Continue shopping